11 bit studios S.A. (dalej Spółka) informuje, że podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w latach obrotowych 2015 i 2016 oraz dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku i kończący się 30 czerwca 2016 roku jest firma Deloitte Polska sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-854 Warszawa), przy ul. Jana Pawła II 19.

Spółka korzystała w przeszłości z usług spółki Deloitte Polska sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-854 Warszawa), przy ul. Jana Pawła II 19 w zakresie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 Spółki i Grupy Kapitałowej.

Więcej informacji w Raporcie Bieżącym nr 22/2015.

Zgodnie z §8  pkt. 4 Statutu 11 bit studios, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Spółka nie ma bezpośredniej reguły określającej zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, jednak przyjętą praktyką stosowaną przez Spółkę jest przeprowadzanie co kilka lat procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w formie przetargu.