Spółka 11 bit studios dotychczas nie wypłacała dywidendy. Zarząd Spółki planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych Grupy Kapitałowej Spółki. Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych.