Informacja dla posiadaczy warrantów serii B zamiennych na akcje serii G

Warszawa, 1 grudnia 2020 r.

WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE DOKUMENTÓW WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

Zarząd 11 bit studios S.A., działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkie osoby posiadające wyemitowane przez Spółkę, istniejące w formie dokumentów imienne warranty subskrypcyjne serii B (uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G w ramach realizacji programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2017 roku), z których prawa nie zostały zrealizowane („Warranty”), do niezwłocznego złożenia dokumentów Warrantów w Spółce, w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury dematerializacji Warrantów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów Ustawy.

Dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Brzeska 2. Odebranie składanych w Spółce dokumentów Warrantów następuje za pisemnym pokwitowaniem.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.