Program Motywacyjny dla kluczowych pracowników

Blisko 71,2 mln PLN powinien wynieść, w najbliższych trzech latach, skumulowany zysk brutto Grupy Kapitałowej 11 bit studios, wynika z założeń Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019. Objęty nim będzie Zarząd oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Łączne przychody ze sprzedaży Grupy w tym okresie mają sięgnąć 126,4 mln PLN. – Wyznaczając minimalne parametry finansowe na potrzeby Programu Motywacyjnego bazowaliśmy na oczekiwanych wynikach ze sprzedaży gry „Frostpunk” oraz kolejnego tytułu, nad którym pracuje nasz drugi zespół deweloperski. Braliśmy też pod uwagę zakładane wyniki ze sprzedaży gier, których będziemy wydawcą, a które tworzone będą przez zewnętrzne zespoły – oznajmia Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu 11 bit studios. Program Motywacyjny, którego założenia zostały już pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, musi jeszcze znaleźć akceptację Akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

– Celem Programu jest zapewnienie optymalnych warunków do osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości rynkowej Grupy – tłumaczy Miechowski. – Chcemy, żeby kluczowi pracownicy związali się ze Spółką na trwałe a dzięki Programowi mogli partycypować w jej wzroście – dodaje. W ramach Programu jego beneficjenci będą mogli objąć łącznie do 100 tys. warrantów subskrypcyjnych zamiennych na taką samą ilość akcji nowej emisji. Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na blisko 2,22 mln papierów. Cena konwersji warrantów będzie oparta na średnim kursie giełdowym akcji Spółki w III i IV kwartale 2016 roku pomniejszonym o 10-proc. dyskonto. – Nasz nowy Program Motywacyjny spełnia najwyższe standardy obowiązujące na rynku kapitałowym – zapewnia Prezes.

Zwraca uwagę, że realizacja celów finansowych na lata 2017-2019 zapisanych w Programie Motywacyjnym, oznaczała będzie bardzo istotny wzrost wyników Grupy w stosunku do poprzedniej „trzylatki”. Skumulowany zysk brutto Grupy w latach 2014-2015 oraz po trzech kwartałach 2016 roku (Grupa nie publikowała jeszcze wyników za cały 2016 rok) wyniósł 35,6 mln PLN. Przychody ze sprzedaży w analogicznym okresie sięgnęły 56,5 mln PLN. – Chcąc wypełnić cele finansowe z Programu musimy w kolejnych latach rozwijać się znacznie szybciej niż cała branża gier komputerowych. W naszej ocenie mamy ku temu wszelki potencjał – podsumowuje Miechowski.