Audytor

11 bit studios S.A. informuje, że podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki (oraz Grupy Kapitałowej) za lata finansowe kończące się 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku jest firma Deloitte Audyt sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-133 Warszawa), przy ul. Jana Pawła II 22 (wcześniej Deloitte Polska sp. z o.o. Sp.k.).

Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 73.

Spółka korzystała w przeszłości z usług spółki Deloitte Audyt sp. z o.o. Sp.k. w zakresie badania sprawozdań finansowych za 2014, 2015 oraz 2016 rok (Spółki oraz Grupy Kapitałowej) a także z innych usług doradczych. 

Więcej informacji w raporcie bieżącym nr 29/2017.

 

11 bit studios S.A. informuje, że podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata finansowe kończące się 31 grudnia 2020 i 2021 roku jest firma PricewaterhouseCoopers Polska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.

PricewaterhouseCoopers Polska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 144.

Spółka nie korzystała dotychczas z usług PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp.k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, a także z innych usług doradczych.

Więcej informacji w raporcie bieżącym nr 2/2020.

 

Zgodnie z §8  pkt. 4 Statutu 11 bit studios S.A., do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Spółka nie ma bezpośredniej reguły określającej zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, jednak przyjętą praktyką stosowaną przez Spółkę jest przeprowadzanie co kilka lat procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w formie przetargu.