Audytor

11 bit studios S.A. informuje, że podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata finansowe kończące się 31 grudnia 2022 i 2023 roku jest firma PricewaterhouseCoopers Polska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.

PricewaterhouseCoopers Polska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 144.

Spółka korzystała dotychczas z usług PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp.k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za lata finansowe kończące się 31 grudnia 2020 i 2021 roku, a także z innych usług doradczych.

Więcej informacji w raporcie bieżącym nr 16/2022.

 

Zgodnie z §8  pkt. 4 Statutu 11 bit studios S.A., do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Spółka nie ma bezpośredniej reguły określającej zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, jednak przyjętą praktyką stosowaną przez Spółkę jest przeprowadzanie co kilka lat procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w formie przetargu.