Audytor

11 bit studios S.A. informuje, że podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata finansowe kończące się 31 grudnia 2024 i 2025 roku jest firma Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 4055.

Więcej informacji w raporcie bieżącym nr 2/2024.

 

Zgodnie z §8  pkt. 4 Statutu 11 bit studios S.A., do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Spółka nie ma bezpośredniej reguły określającej zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, jednak przyjętą praktyką stosowaną przez Spółkę jest przeprowadzanie co kilka lat procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w formie przetargu.