Dywidendy

11 bit studios S.A. dotychczas nie wypłacało dywidendy. Zarząd Spółki planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku w najbliższych latach obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych Spółki. Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych.