Polityka różnorodności

Polityka różnorodności 11 bit studios S.A.

Spółka 11 bit studios S.A. nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Wynika to z faktu, że skład Zarządu pozostaje niezmienny od chwili powstania Spółki. Z kolei liczba kluczowych stanowisk menedżerskich jest niewielka a zmiany na nich zachodzą bardzo rzadko. Niemniej jednak, mimo braku sformalizowania polityki różnorodności, Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem przy naborze nowych pracowników, w tym na stanowiska menedżerskie, pozostają jednak przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.