Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 9 czerwca 2020 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2019 rok i udzielić absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Rozpatrzą też Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjmą nowy regulamin Komitetu Audytu i regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zajmą się również tematem udzielenia przez Spółkę pożyczek dla pracowników i współpracowników oraz Członków Zarządu na wykup akcji z Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019.

Jednocześnie Spółka informuje o możliwości wzięcia udziału w ZWZA w sposób zdalny. Wszystkie informacja na ten temat zawiera ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia 

 

Zapraszamy naszych Akcjonariuszy do udziału.